Sammendrag av masteroppgave i ledelse, Stine Jakobsson Strømsø

Målet med denne studien var å forske på hva som motiverte sykepleiere til å bli ledere, hvordan de opplever sin lederhverdag og samhandling med HR. En viktig problemstilling fordi helsevesenet er i stadig endring hva angår både effektivitet og ansvarlighet. Større krav stilles til helsearbeiderne og dermed også deres ledere. I oppgaven diskuteres hva som motiverer til å bli leder med fokus på opplevelse av egen lederhverdag, opplevelse av makt, autonomi og betydning av å være en del av en større enhet. Videre har oppgaven også drøftet mellomledernes samhandling med støtte og stabsfunksjonen, HR. Relevant teori og tidligere forskning legges til grunn. Som metode har vi valgt kvalitativ tilnærming med semistrukturerte intervju hvor to forskningsspørsmål belyser problemstillingen. Forskningsspørsmålene har hatt utgangspunkt i mellomledernes egen opplevelse av lederhverdag og samhandling med HR. Oppgaven gir en forståelse av faktorer som påvirker sykepleiere til å ta på «lederhatten» og våre ti informanter har gitt en verdifull kunnskap om disse faktorene og hva som kan forbedre deres lederhverdag og øke deres handlingsrom. Funn og teori samsvarer med at ytre motivasjon var rådende for inntreden i stillingene, samt opplevelse av autonomi, og handlingsrom, mens teori om beste praksis innenfor HR ikke samsvarte med våre funn i praksis. Vår oppgave gir et innblikk i disse mellomledernes hverdag og utfordringer, samtidig viser den at det er behov for ytterligere fokus på samhandling og dialog mellom støtte- og stabsfunksjonen HR og disse mellomlederne. Dette vil øke jobbtilfredshet og effektivitet hos denne gruppen.