Sammendrag av masteroppgave i psykomotorisk fysioterapi, Sanna Kvaal

Overvekt og fedme er blitt et medisinsk- og helsefaglig anliggende. I Norge finnes behandlingstilbud både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Det finnes en nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme som skal sikre den faglige kvaliteten på tjenestene som tilbys. Samtidig opplever personer med overvekt og fedme stigmatisering, både i helsevesenet og samfunnet ellers. Den store kroppen assosieres med å være lat, udisiplinert, mindre attraktiv og egoistisk. Jeg har sett på hvordan helsevesenets tilnærming til feltet preges av statusen ‘den store kroppen’ har i samfunnet.

Problemstilling: Hvordan fremstilles og forstås overvekt og fedme i nasjonal faglig retningslinje for utredning, forebygging og behandling for overvekt og fedme – for voksne?

Metoden er en kritisk diskursanalyse og jeg identifiserte tre hoveddiskurser i datamaterialet; Den medisinske diskursen, folkehelsediskursen og samfunnsdiskursen. I den medisinske diskursen forstås fedme som en sykdom, som impliserer at det er noe man rammes av, lider av og trenger behandling for. Behandlingen innebærer å lære pasienten å spise mindre og være mer fysisk aktiv for å oppnå vektnedgang. I folkehelsediskursen forstås overvekt og fedme som en trussel for vår folkehelse. Økende forekomst av overvekt og fedme beskrives som en ‘fedmeepidemi’. Det ‘fedmefremmende’ samfunnet får skylden og de med overvekt eller fedme klarer ikke å modere seg i dette samfunnet. Samfunnsdiskursen uttrykkes gjennom forståelsen av ‘den overvektige pasienten’ som skamfull, pinlig berørt, mindre attraktiv og sosialt ekskludert, og brukes som argument for viktigheten av vektnedgang.

Et overskyggende fokus på kosthold, fysisk aktivitet og vekt bidrar til en forenklet fremstilling av hvilke faktorer som påvirker menneskets helse. Kroppen fremstilles som et objekt, som kan formes og manipuleres til en normal og akseptert størrelse. Teori fra kroppsfenomenologi og psykomotorisk fysioterapi benyttes for å fremme betydningen av en mer helhetlig forståelse av mennesket.